Plan pracy pedagoga szkolnego

Dziemiany, 02.09.2015r.

GIMNAZJUM IM. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO

W DZIEMIANACH

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

I. W zakresie zadań ogólno-wychowawczych

 1. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.

 2. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.

 3. Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia.

 4. Koordynowanie prac zespołów tworzących IPET dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 5. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci.

 6. Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole, interwencje kryzysowe.

II. W zakresie profilaktyki wychowawczej

 1. Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.

 2. Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych.

 3. Opieka nad uczniami wymagającymi szczególnej pomocy (uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego).

 4. Diagnozowanie sytuacji osobistej, rodzinnej, wychowawczej i materialnej uczniów po przez: rozmowy indywidualne z uczniami, obserwację, wywiady z rodzicami, wychowawcami klas, a także gromadzenie informacji przekazywanych przez nauczycieli przedmiotowych. Rozmowy z kuratorami społecznymi, pracownikami socjalnymi.

 5. Zapewnianie w tygodniowym planie pracy możliwości indywidualnych spotkań z uczniami, nauczycielami i rodzicami uczniów.

 6. Realizacja zadań wynikających z planu wychowawczego i profilaktyki oraz planu nadzoru dyrektora szkoły na rok szkolny 2015/2016

III. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej

 1. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.

 2. Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.

 3. Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.

 4. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.

 5. Realizacja i koordynacja na terenie szkoły zadań z zakresu doradztwa zawodowego. Pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

 6. Umożliwianie uczniom z trudnościami szkolnymi lub sprawiającymi problemy wychowawcze odbycie badań psychologiczno-pedagogicznych.

IV. W zakresie pomocy materialnej

 1. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom osieroconym, uczniom z rodzin z problemem alkoholowym, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mającym szczególne trudności materialne.

 2. Dbanie o zapewnienie miejsca w świetlicy uczniom dojeżdżającym, wymagającym szczególnej opieki wychowawczej.

 3. Dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne.

 4. Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.

V. Organizacja pracy własnej.

 1. Stała współpraca z wychowawcami, nauczycielami, samorządem szkolnym, pielęgniarka szkolną w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych.

 2. Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.

 3. Prowadzenie dokumentacji: Dziennik zajęć pedagoga szkolnego, notatki służbowe, ewidencje uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy materialnej.

 

 

 

Opracowanie:

pedagog szkolny

mgr Anna Żywicka