Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

„Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie,

a pomyślmy o niesieniu pomocy innym.”

( Kard. Stefan Wyszyński)

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu (SKW)

„Pomocna dłoń”,

działającego przy Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach

Postanowienia ogólne

1. Klub powołuje się dla zainteresowania uczniów naszego gimnazjum bezinteresowną pomocą potrzebującym, ponieważ wychowawcze oddziaływanie wolontariatu pomaga w przygotowaniu młodzieży do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.

2. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

3. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

4. SKW jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania o zasięgu szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

5. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach.

6. SKW swoją działalność opiera o wytyczne zawarte w Ustawie o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.

Cele i obszary działania

Celem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest:

1. Zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, oraz zapoznanie ich z ideą wolontariatu;

2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności;

3. Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

4. Łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi;

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;

6. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym;

7. Kształtowanie postaw prospołecznych;

8. Rozwijanie empatii i zrozumienia dla potrzeb innych;

9. Wzmacnianie aktywności uczniów i umiejętności współpracy.

10. Inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu;

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne.

Klub Wolontariatu w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym,

niepełnosprawnym, samotnym itp., a także potrzebującym pomocy zwierzętom.

Koło podejmuje również inicjatywy związane z ochroną środowiska naturalnego.

SKW angażuje się także do obsługi jednorazowych imprez o charakterze

charytatywnym ( kwesty, koncerty itp.)

Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez:

1. Wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze,

2. Organizowanie spotkań informacyjnych o Klubie Wolontariatu,

3. Przekazywanie informacji o SKW za pośrednictwem gazetki ściennej oraz szkolnej strony internetowej;

Klub Wolontariatu włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez, pełniąc podczas nich głównie funkcje służebne (np. organizacja punktów informacyjnych, kierowanie porządkiem, itp.).

Prawa i obowiązki członków

1. Członkami Klubu może być młodzież szkolna, która respektuje zasady:

- osobistej pracy nad własnym rozwojem;

- angażowania się na rzecz potrzebujących pomocy;

-troski o los słabszych;

-prawdomówności i życzliwości;

2. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nie utrudniającym im własnej nauki i pomocy w domu;

3. Niepełnoletni członkowie Klubu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców/opiekunów na działanie w SKW;

4. Przed przystąpieniem do Klubu każdy kandydat musi podpisać deklarację przynależności do SKW oraz potwierdzić zapoznanie się z regulaminem SKW;

5. Klasowi liderzy SKW systematycznie prowadzą rejestr wykonanych przez poszczególnych uczniów działań. Dokonywać wpisu może także szkolny opiekun SKW, lub osoba, na rzecz której wolontariusz pracuje;

6. Członkowie SKW uczestniczą aktywnie w spotkaniach, na których ustalany jest profil działań.

7. Działalność członków SKW opiera się o zasady dobrowolności i bezinteresowności;

8. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączać w jego działalność, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie;

9. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków;

10. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować szkołę w miejscach swoich działań oraz być wzorem dla innych;

11. Każdy członek SKW ma prawo do ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonymi zadaniami;

12. Każdy członek Klubu ma prawo wypowiedzenia członkostwa SKW w dowolnym momencie;

13. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza. Może mieć ono formę pochwały na forum szkoły, wręczenia dyplomu, umieszczenia nazwiska w sprawozdaniu, artykule na szkolnej stronie internetowej, może też decyzją Dyrektora i opiekunów Koła przyjąć inną formę.

Struktura:

1. Miejscem działalności SKW jest Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach.

2. Opiekunem Koła zostaje nauczyciel, który wyrazi chęć zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.

3. Nadzór nad działalnością Klubu prowadzi dyrektor szkoły.

4. Wyboru uczniowskiego lidera wolontariatu dokonuje się spośród uczniów klas drugich i trzecich raz w roku szkolnym.

5. Bezpośrednią działalnością Klubu kierują liderzy wraz z opiekunem/ opiekunami, którzy

odpowiadają za opracowanie planu pracy, jego realizację i opracowywanie rocznych sprawozdań.

6. Na spotkania SKW mogą być zapraszani przedstawiciele Regionalnego Centrum Wolontariatu, którego celem jest udzielanie wsparcia członkom Klubu w zakresie: koordynacji działań, szkoleń, pomocy metodycznej, prawnej i psychologicznej.

7. SKW zobowiązane jest do publikowania corocznego sprawozdania ze swojej działalności na szkolnej stronie internetowej.